Key to Scientific Names in Ornithology

Displaying 1 - 7 of 7
Type the name you want to search
alboaxillaris

L. albus white; axillaris of the armpit < axilla armpit.

atrimaxillaris

L. ater  black; maxillaris  of the jaw  < maxilla  jaw.

axillaris

L. axillaris  of the armpit  < axilla  armpit.
● ex “Axillary Falcon” of Latham 1801 (Elanus).

flammaxillaris

L. flamma  flame, blaze  < flagrare  to burn; axillaris  arm-pit (cf. maxillaris  of the jaw  < maxilla  jaw).

maxillaris

L. maxillaris  of the jaw  < maxilla  jaw.
● ex “Maxillary Thrush” of Latham 1787 (syn. Sphecotheres vieilloti).

roseoaxillaris

L. roseus  rosy  < rosa  rose; axillaris  of the armpit  < axilla  armpit, shoulder.

rufoaxillaris

L. rufus  rufous; axillaris  of the armpit  < axilla  armpit, shoulder.