Austral Parakeet (Enicognathus ferrugineus) | By Lindolfo Souto