Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) | By Iva Hristova