Mountain Scops-owl (Otus spilocephalus) | By Nick Talbot