◄ White-breasted Whistler   Pachycephala lanioides
Oriole Whistler   Pachycephala orioloides

Rennell Whistler   Pachycephala feminina