◄ White-faced Quail-dove   Zentrygon albifacies
White-throated Quail-dove   Zentrygon frenata

Lined Quail-dove   Zentrygon linearis