◄ Black-naped Oriole   Oriolus chinensis
Slender-billed Oriole   Oriolus tenuirostris

Tit Berrypecker   Oreocharis arfaki