Karimetso
Punakuiri
Suokukko
Karimetso
Lapintiira (Juvenile)